Mogelijkheden voor onderwijs

Wat is er nodig bij u op school?

Laat talent en kwaliteiten tot groei komen!

Onderwijsarrangement

Binnen Passend Onderwijs wordt door samenwerkingsverbanden gewerkt met onderwijsarrangementen.
Spring! kan hierin ondersteuning bieden aan de individuele leerling, maar ook binnen een groep. Daarin kan een zorgteam, de mentor of een docententeam ook begeleid worden met handvatten op maat. Dit geldt zowel voor basis- als voortgezet onderwijs en het MBO.

Persoonlijke coaching aan docenten en leerkrachten

Dit kan vanuit vragen die bij een POP of functioneringsgesprek naar boven komen of vanuit de dagelijkse praktijk.
SPRING! biedt coaching aan bij loopbaanontwikkeling, klassenmanagement en persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord.
Als er sprake is van werkstress en/of hoge werkdruk, dan is de training Blijf uit een burn-out een keuzemogelijkheid om te gaan volgen.

Beeldcoaching (voorheen school video-interactie begeleiding SVIB)

Dit is een praktische manier van oplossingsgericht coachen, waarbij je door microanalytisch te kijken naar video-opnames in de klas je optimaal bewust wordt van je eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal het pedagogisch klimaat in de klas (interactie, klassenmanagement en didactiek/inhoud) snel verbeteren.
Bij beeldcoaching gaat het om professionalisering van de leraren en teams. Centraal staat de wijze waarop de leraar tegemoet komt aan de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van zijn leerlingen. Er wordt steeds handelings- en oplossingsgericht gewerkt om er de volgende werkdag meteen mee aan de slag te kunnen. Het gebruik van basiscommunicatie is essentieel.

Wat kan er daarnaast nog meer geboden worden?

Er kan een stevige steun in de rug worden geboden bij het uitvoeren van de vele schooltaken van leerlingen als de schoolcarrière niet naar verwachting verloopt. 
Ondersteuning is mogelijk bij leer- en gedragsproblemen en/of bij AD(H)D, autisme- spectrumstoornissen en Beelddenken aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen.
Trainingen en workshops kunnen op maat worden gemaakt.
Een voorbeeld hiervan is gedragsproblemen in de klas

Begeleiding is mogelijk in de vorm van:

  • persoonlijke begeleidingstrajecten;
  • voorbereiding op overstap van basisonderwijs naar de brugklas;
  • voorbereiding op overstap van vmbo naar het mbo;
  • vaardigheden aanleren om met leerprobleem of gedragsstoornis te kunnen omgaan;
  • meedenken over spreekbeurten, werkstukken, opstellen en scripties;
  • ondersteunen bij voorbereiding van  proefwerken, toetsen, testen, tentamens en examens;
  • samen (leren) zoeken naar antwoorden op onderwijs gerelateerde vragen;
  • studievaardigheden verbeteren;
  • houvast geven bij leerproblemen of gedragsstoornissen aan leerlingen en ouders;
  • workshops en training op maat voor ouders, docenten en teams vanuit ondersteuningsbehoeften.

 Verhalen uit de praktijk:
jongen van 16
moeilijk lerend zijn