Privacyverklaring

Hartelijk dank voor het bezoeken van deze website.

Spring! Coaching & Training, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17261614, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Spring! Coaching & Training hecht veel waarde aan de bescherming en veiligheid van jouw persoonsgegevens. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijke factoren in de dienstverlening en de omgang met klanten. Daarom respecteert Spring! de privacy van de klanten en behandelt alle persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring kun je lezen hoe Spring! Coaching & Training dit doet.

Voor de duidelijkheid

Om deze verklaring goed leesbaar te maken, spreekt Spring! Coaching & Training steeds over ‘de klanten’. Het naleven van de AVG doet Spring! echter ook voor wat betreft de privacy van website-bezoekers, deelnemers aan workshops/trainingen, potentiële klanten, leveranciers en anderen. 

Welke gegevens verzamelt Spring! Coaching & Training en waarom?

Als Spring! om persoonlijke gegevens vraagt, dan wordt daar altijd het doel bij vermeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Dit kan zijn om communicatie, facturering, maar ook het aanmaken en bijhouden van een dossier of logboek. 

Indien je Spring! je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website, Facebook, LinkedIn of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om met je in contact te treden en met je te communiceren. Voor alle verwerkingen geldt dat alleen gegevens gebruikt worden die actief door de klanten verstrekt worden, mondeling, online of op papier.
Spring! vraagt altijd je toestemming voor het gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel tijdens het coachtraject.

Spring! Coaching & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven? 

In geen geval worden aan Spring! verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld. Zonder jouw toestemming worden je gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of dat er een gerechtelijk bevel voor is.
Ook verkoopt, verhuurt of leaset Spring! geen persoonsgegevens aan anderen.

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld, als dit noodzakelijk of ten bate is van de overeenkomst die Spring! met de klant heeft of ter verbetering van de vaardigheden van de coach/trainer. Dit gebeurt echter alleen met toestemming van de klant en (waar nodig) volledig geanonimiseerd. 

Indien je via een gemeentelijke beschikking gebruik maakt van de dienstverlening geef je op de opdrachtbevestiging aan dat Spring! je contactgegevens mag delen met gemeentelijke instanties of verwijzers. Mocht er door de gemeente geïnformeerd worden naar inhoudelijke informatie of voortgang, dan zal Spring! jouw toestemming vragen om deze te delen. 

Bewaartermijn

Spring! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Spring! is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.
Zo moet Spring! van de Belastingdienst de factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Beveiliging

Spring! heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens in veilige handen zijn. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Spring! alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt, zoals met de webhost en de accountant. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Spring! verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
De computer, mobiel en mailbox zijn beveiligd met een inlogcode.
Spring! stelt alles in het werk om de gegevens die aan Spring! verstrekt worden zo goed mogelijk te beveiligen.
Als extra beveiliging maakt Spring! gebruik van wachtwoorden en encryptie (versleutelde gegevens, die alleen met behulp van een code leesbaar worden).

Rechten betrokkenen

Spring! respecteert jouw privacyrechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens.

Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact opnemen via: info@coaching-spring.nl

Het recht om een klacht in te dienen

In geval van een geschil over de privacy tussen een klant en Spring! Coaching & Training trachten we in eerste instantie dit geschil zelf op te lossen.
Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de praktijk gevestigd is.

Wijzigingen in deze verklaring

Wijzigingen in de privacyverklaring van Spring! worden gepubliceerd op de site van de praktijk. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Op de website van Spring! Coaching en Training staat altijd de meest recente versie.

Gepubliceerd januari 2022